မိုး‌ေကာင်းမြို့တွင် စစ်အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်​ရေးစနစ် ဆန့်ကျင်ရေး ဆိုင်ကယ်သပိတ် ဆက်လက်ပြုလုပ်

မိုး‌ေကာင်းမြို့တွင် စစ်အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်​ရေးစနစ် ဆန့်ကျင်ရေး ဆိုင်ကယ်သပိတ် ဆက်လက်ပြုလုပ် -

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *