အထက်မလိစက်ရုံ စက်ပြုပြင်နေပါသဖြင့် အောက်ဖော်ပြထားသော ရပ်ကွက်အလိုက်

အထက်မလိစက်ရုံ စက်ပြုပြင်နေပါသဖြင့် အောက်ဖော်ပြထားသော ရပ်ကွက်အလိုက် 20.4.2021 (6:00)Pm မှ 21.4.2021 (6:00)Am အတွင်း အချိန်ပိုင်း ဓါတ်အား ပြတ်တောက်မည် ဟူ၍ ဘူးဂါးလျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးလုပ်ငန်း လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသည်။

 

အထက်မလိစက်ရုံ စက်ပြုပြင်နေပါသဖြင့် အောက်ဖော်ပြထားသော ရပ်ကွက်အလိုက်

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ