ယနေ့ မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ကြောင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်သည့် အထွေထွေသပိတ်စစ်ကြောင်းတွင် ဖမ်းဆီးခံရသူ စုစုပေါင်း ၆၈ ဦးဖြစ်သည်။ အမျိုးသား ၃၅ ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ၃၃ ဦးပါဝင်သည်။ အောက်ဖော်ပြရာဇယာတွင် ၆၀ ဦးသာပါဝင်ပြီး ကျန် ၈ ဦးအားဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါမည်။

ယနေ့ မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ကြောင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်သည့် အထွေထွေသပိတ်စစ်ကြောင်းတွင် ဖမ်းဆီးခံရသူ စုစုပေါင်း ၆၈ ဦးဖြစ်သည်။ အမျိုးသား ၃၅ ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ၃၃ ဦးပါဝင်သည်။ အောက်ဖော်ပြရာဇယာတွင် ၆၀ ဦးသာပါဝင်ပြီး ကျန် ၈ ဦးအားဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါမည်။

 

ယနေ့ မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ကြောင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်သည့် အထွေထွေသပိတ်စစ်ကြောင်းတွင် ဖမ်းဆီးခံရသူ စုစုပေါင်း ၆၈ ဦးဖြစ်သည်။ အမျိုးသား ၃၅ ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ၃၃ ဦးပါဝင်သည်။ အောက်ဖော်ပြရာဇယာတွင် ၆၀ ဦးသာပါဝင်ပြီး ကျန် ၈ ဦးအားဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါမည်။

သင့်ထင်မြင်ချက်ရေးပေးပါ